فرم اشتراك فصلنامه كاشى و سراميك

نام و نام خانوادگى

ميزان تحصيلات

شغل

رشته تحصيلى

نام شركت

نام و نام خانوادگى مديرعامل

خدمات و محصولات

شماره مورد نظر براى شروع اشتراك

نوع اشتراك-يكساله     

نوع اشتراك-دوساله     

نشانى

كدپستى

تلفن

فكس

موبايل

ايميل

وب سايت

  • 161 بانك اقتصاد نوين شعبه ملاصدرا -850-3230042-42- لطفا مبلغ اشتراك را به شماره حساب 1 021 ارسال - به نام فصلنامه كاشى و سراميك واريز نموده و رسيد بانكى را به شماره نمابر 88212677 نماييد. هزينه اشتراك يكساله با پست پيشتاز: 600000 ريال و اشتراك دوساله 900000 ريال مى باشد.

To Top