بازگشت

صنايع اگر به روز نشوند دچار ضرر و زيان مي شوند

رئيس مجمع نمايندگان استان يزد تصريح كرد: اگر زماني امكان تامين گاز در كشور نبايد يا با مشكلي مواجه شويم، اول به سراغ صنايع خواهيم رفت و صنايع اگر به روز نباشند، دچار ضرر و زيان مي شوند بنابراين بايد به نحوي تجهيز شوند كه در صورت بروز مشكل به سرعت بتوانند از سوخت جايگزين استفاده كنند.

رئيس مجمع نمايندگان استان يزد تصريح كرد: اگر زماني امكان تامين گاز در كشور نبايد يا با مشكلي مواجه شويم، اول به سراغ صنايع خواهيم رفت و صنايع اگر به روز نباشند، دچار ضرر و زيان مي شوند بنابراين بايد به نحوي تجهيز شوند كه در صورت بروز مشكل به سرعت بتوانند از سوخت جايگزين استفاده كنند. جوكار در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در صنعت كاشي و سراميك تا رسيدن به مجوزهاي صادر شده فاصله داريم، تاكيد كرد: اگر واحدهايي كه مجوز دريافت كرده‌ اند، فعال شوند، مي توانيم ارز و ريال بسياري را براي استان يزد جذب كنيم. وي با بيان اينكه ما هنوز در بسياري از بازارهاي دنيا براي عرضه كاشي و سراميك خود وارد نشده ايم، تصريح كرد: بايد روز به روز همانطور كه شاخص هاي استاندارد افزايش پيدا مي كند، كيفيت محصولات خود را افزايش دهيم و با آميختگي هنر، سليقه، ذوق و مطالبات جامعه هدف، يك طراحي بسيار زيبا و تاثيرگذار در حوزه كاشي و سراميك عرضه كنيم.

To Top