بازگشت

با پیگیری های نمایندگان بخش خصوصی کشورمان صورت گرفت/مخالفت با گسترش تحریم های تجاری علیه ایران

موضوع گسترش تحریم‌های تجاری علیه ایران، با پی‌گیری هوش‌مندانه تیم اعزامی کشورمان، از دستور کار اجلاس سالانه ...

موضوع گسترش تحریم‌های تجاری علیه ایران، با پی‌گیری هوش‌مندانه تیم اعزامی کشورمان، از دستور کار اجلاس سالانهموضوع گسترش تحریم‌های تجاری علیه ایران، با پی‌گیری هوش‌مندانه تیم اعزامی کشورمان، از دستور کار اجلاس سالانه

To Top